به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٣ماهه منتهی به مهر ٩٨ شرکت قند مرودشت حدود٢٩میلیارد تومان می باشد که حدود ١٩میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به مهر ماه می باشد.