به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت قند لرستان در ٣ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود٢٣میلیارد تومان فروش داشته است که ١٨میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.