به گزارش کدال نگر بورس٢۴،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی را با اعمال شرایطی صادر نمود.