به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در ٣ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ فروشی نداشته است.