به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بیمه رازی درخواست شرکت مبنی بر پذیرش در بازار دوم فرابورس و انتقال از بازار پایه را به سازمان فرابورس ارائه نموده است.