به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع شیمیایی سینا اعلام نمود ،صادرات شرکت با توجه به رقابت کشور های هند ،تایوان و چین کاهش یافته است .گفتنی است بر اساس رای دادگاه استان فارس قرارداد اجاره جاده اختصاصی دسترسی کارخانه باطل اعلام گردیده و در صورت اجبار به احداث جاده دسترسی این امر متضمن هزینه قابل توجهی برای شرکت خواهد بود.