به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فرآورده های نسوز آذر در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ۵٧٩ریال سود تلفیق برای هر سهم محقق کرده است که ٨٩٨درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.دلیل افزایش سود در دوره ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ١١۵درصدی درآمد های عملیاتی می باشد.