به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ماشین سازی اراک در گزارش تفسیری به پروژه های در دست بررسی کارفرمایان اشاره نموده و اعلام کرد ،مبلغ برآوردی کل قرارداد ها حدود ٢٢٢٣میلیارد تومان می باشد که همگی در دست بررسی کارفرمایان می باشد.