به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ٧ ماهه نخست سال ١٣٩٨ به حدود ۵۵٩٧ میلیارد تومان رسید.