به گزارش بورس٢۴،روز یکشنه نوزدهم آبان ماه شاهد پذیره نویسی اوراق جدید خزانه در نماد اخزا٨٠۶١ می باشیم