به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و واراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها از محل سود انباشته را صادر نمود.