به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک سرمایه در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ برای هر سهم ٩٨٧٨ ریال زیان محقق کرد. در گزارش این بانک شاهد رشد ۴٢٠ درصدی سایر درآمدها در ۶ ماهه سال جاری به نسبت سال قبل بودیم. هم چنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز با کاهش ١٨ درصدی مواجه بود.