به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٢٠ درصدی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.