به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در ۶ماهه منتهی به شهریور ٩٨ مبلغ ٩٩۵ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که ٨درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است .افزایش ٨٢٠درصدی سایر درآمد های غیر عملیاتی و کاهش بهای تمام شده درآمد های عملیاتی عامل اصلی افزایش سود در این دوره بوده است.