به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا از افزایش نرخ قراضه ذوبی مطابق بخشنامه گروه خودرو سازی سایپا خبر داد.