به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ماشین سازی اراک در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ۴٧ ریال سود محقق کرد. فاراک در مدت مشابه سال قبل تنها ٢ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٠١۵ درصدی سود در سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٠ درصدی درآمدهای عملیاتی و ١٠۶ درصدی سایر درامدهای عملیاتی دانست.