به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک رفاه کارگران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ برای هر سهم ٢٠۵ ریال سود محقق کرد که با سرمایه ۴٠٠٠٠ میلیارد ریالی معادل معادل ١٢٠ ریال برای هر سهم می باشد. ورفاه در مدت مشابه سال قبل ٢٧٠ ریال زیان با سرمایه ۴٠٠٠٠ میلیارد ریالی برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان به سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١٢٧ درصدی درآمدهای مشاع و ۵٢ درصدی درآمدهای غیر مشاع دانست.