به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ١۶١ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که چکارن در مدت مشابه سال قبل ٢٩۵ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی تبدیل زیان شرکت به سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ١۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی و ۵٧ درصدی سایر درآمدها دانست.