بورس ٢۴ : شرکت پالایش نفت اصفهان در دوره سه ماهه دوم سال جاری با رشد فروش ریالی و همچنین افزایش سودآوری همراه شد اما حاشیه سود ناخالص شرکت در قیاس با سه ماهه اول بیش از ٢ درصد کاهش داشت... بر مبنای گزارش های منتشر شده در سایت کدال ، شپنا در بهار امسال ١٨٩ هزار و ٢۶٩ میلیارد ریال درآمد عملیاتی کسب کرد و به ازای هر سهم ٨٧٢ ریال سود شناسایی کرد. در این دوره حاشیه سود ناخالص شپنا ١٢،۴ درصد بود. این در حالی است که در فصل تابستان درآمدهای عملیاتی شپنا با ٣١ درصد رشد نسبت به بهار از مرز ٢۴٩ هزار و ٣٩۴ میلیارد ریال عبور کرد و سود هر سهم به ٩۶٩ ریال رسید. اما حاشیه سود ناخالص سه ماهه دوم به ١٠،٢ درصد کاهش یافت...