بورس ٢۴ : بازار سهام در گذر از روزهای منفی مهر و آبان ، هفته گذشته به ترمیم متغیرهای مهم خود پرداخت. هر چند در مقیاس هفتگی عملکرد شاخص بورس منفی است اما ارزش معاملات خرد با رشدی ۴٠ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۵٨٠٧ میلیارد تومان که حدود ١۴۵٢ میلیارد تومان در روز است ، رسید. ارزش کل معاملات هم در چهار روز معاملاتی هفته گذشته برابر با ٨۵٣٩ میلیارد تومان رقم خورد که از جهش دوباره این متغیر مهم و کلیدی حکایت دارد و این آمار و ارقام را می توان به عنوان علائم برگشت پول به بورس و رونق دوباره این بازار قلمداد کرد.

بورس 24 : بازار سهام در گذر از روزهای منفی مهر و آبان ، هفته گذشته به ترمیم متغیرهای مهم خود پرداخت.

هر چند در مقیاس هفتگی عملکرد شاخص بورس منفی است اما ارزش معاملات خرد با رشدی 40 درصدی نسبت به هفته گذشته به 5807 میلیارد تومان که حدود 1452 میلیارد تومان در روز است ، رسید.

ارزش کل معاملات هم در چهار روز معاملاتی هفته گذشته برابر با 8539 میلیارد تومان رقم خورد که از جهش دوباره این متغیر مهم و کلیدی حکایت دارد و این آمار و ارقام را می توان به عنوان علائم برگشت پول به بورس و رونق دوباره این بازار قلمداد کرد.

ارزش معاملات سال 1398

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

2.195 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

1.388 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.970 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

1.348 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

7.125 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

4.765 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

9.609 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

5.868 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

6.861 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

4.462 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

10.552 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

7.046 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

11.606 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

8.439 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

9.210 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

5.866 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

8.613 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

5.679 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

7.144 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

4.742 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

6.265 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

4.030 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

11.348 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

7.919 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

10.837 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

7.091 میلیارد تومان

هفته اول تیر

9.557 میلیارد تومان

هفته اول تیر

5.879 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

7.747 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

4.523 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

10.302 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

5.951 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

9.371 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

6.288 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

8.379 میلیارد تومان

هفته پنجم تیر

4.861 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

7.518 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

4.931 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

9.597 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

6.071 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

8.126 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

5.024 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

8.997 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

5.610 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

14.238 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

9.351 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

13.160 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

9.050 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

7.485 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

5.476 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

16.328 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

11.585 میلیارد تومان

هفته اول مهر

15.113 میلیارد تومان

هفته اول مهر

10.657 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

19.995 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

14.108 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

16.030 میلیارد تومان

هفته سوم مهر

11.553 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

11.600 میلیارد تومان

هفته چهارم مهر

8.395 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

7.952 میلیارد تومان

هفته پنجم مهر

5.495 میلیارد تومان

هفته اول آبان

4.438 میلیارد تومان

هفته اول آبان

3.157 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

8.539 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

5.807 میلیارد تومان