به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع لاستیکی سهند در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ مبلغ ٧٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود١۴میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به مهر ماه می باشد.