به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی جم در ٧ ماه نخست سال ١٣٩٨ حدود ٧٩٧٢ میلیارد تومان فروش محصول داشت. گفتنی است رقم فروش شرکت در مهر ماه بیشتر از شهریور بود.