روند رو به رشد و آرام سود سازی ارتباطات سیار ادامه و همچنان ریسک پایین در سهم جریان دارد.

بورس 24: روند رو به رشد و آرام سود سازی ارتباطات سیار ادامه و همچنان ریسک پایین در سهم جریان دارد.

شرکت در عملکرد 6 ماهه، با رشد 27 درصدی درآمد و 9 درصدی سود عملیاتی همراه شده و نشان می دهد همچنان روند رو به رشد خدمات دهی و درآمد زایی شرکت ادامه دارد.

اما شرکت در بودجه خود درآمد 16640 هزار میلیارد تومانی را پیشبینی نموده که در 7 ماهه 62 درصد از این بودجه را پوشش داده است.

شرکت همچنین در مهر ماه، با درآمد بسیار عالی 1554 میلیارد تومانی همراه شده تا جمع درآمد 7 ماهه به بیش از 10 هزار میلیارد تومان برسد.

با این روند درآمد زایی، شرکت حداقل برای 5 ماهه باقی مانده سال به درآمد 8000 میلیارد تومانی خواهد رسید تا جمع درآمد های آن به بیش از 18000 میلیارد تومان بالغ شود که این رقم با پیشبینی شرکت فاصله داشته و انتظار تعدیل مثبت در درآمد و سود شرکت می رود.

پیبشینی می شود در نیمه دوم سال شاهد رشد 12 درصدی درآمد زایی شرکت به نسبت نیمه اول سال باشیم.

بدین ترتیب توان سود سازی شرکت در نیمه دوم سال افزایش یافته و شرکت قادر به تعدیل مثبت خوبی خواهد بود.

با همین رویه پیشبینی می شود، امسال شرکت به سود 210 الی 220 تومانی دست یافته و با توجه به روند سود سازی امسال هم رشد متعادل سود همراه به مانند سالیان قبل ادامه دار باشد.