بورس ٢۴ : بیش از ۶٠ درصد معاملات خرید و فروش مسکن در تهران با قیمت های زیر قیمت میانگین بازار انجام می شود... میانگین قیمت مسکن در تهران متری نزدیک به ١٣ میلیون تومان است. اما ۶٣ درصد از واحدهای مسکونی فروخته شده در هفته های گذشته در تهران با قیمت کمتر از ١٢ میلیون تومان انجام شده است...

بورس 24 : بیش از 60 درصد معاملات خرید و فروش مسکن در تهران با قیمت های زیر قیمت میانگین بازار انجام می شود.

میانگین قیمت مسکن در تهران متری نزدیک به 13 میلیون تومان است. اما 63 درصد از واحدهای مسکونی فروخته شده در هفته های گذشته در تهران با قیمت کمتر از 12 میلیون تومان انجام شده است.

بیشتر خریداران مسکن خانه های با قیمت کمتر را انتخاب می کنند.

نمودار زیر دو خبر در دل خود دارد.

خبر اول آن است که هنوز در بنگاه های مسکن شهر تهران فایل هایی پیدا می شود که قیمت آن ها از متری 13 میلیون تومان هم کمتر است. خبر دوم نیز آن است که تمرکز معاملات خرید مسکن بر قیمت های پایین خود باعث جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت مسکن شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر روند جهش قیمت مسکن در تابستان و پاییز نیز ادامه پیدا می کرد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان امسال از 17 میلیون تومان عبور می کرد.

نمودار توزیع فراوانی معاملات مسکن تهران در هر طبقه قیمتی (مترمربع به میلیون ریال)