به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت آلومینیوم ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٢٠۴٢میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ٣٧۴میلیارد تومان متعلق به مهر ماه می باشد.