به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اعلام نمود،تعداد ١٢،۴۶۵،٨٠٠،١٩٢سهم این شرکت از شرکت هیدرو اطلس به سازمان خصوصی سازی انتقال یافته است.