به گزارش بورس٢۴، مابقی اوراق منفعت دولتی باقی مانده از ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده از روز شنبه هجدهم آبان ماه پذیره نویسی می شود