اشخاص حقیقی آمدند. امروز در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران استان کرمان، شاهد بودیم، که...

بورس 24: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران استان کرمان، با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار بورس 24، در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی از هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، با هدف افزایش منافع صاحبان سهام به عنوان ذینفعان اصلی، اقدامات و برنامه های زیادی را در دستور کار قرار داد.

از جمله این موارد می توان به این نکات اشاره کرد:  

پیگیری و اتمام پروزه های سرمایه گذاری نیروگاهی / پیگیری لازم جهت تبدیل بدهی های ارزی به زیالی و کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز

پیگیری وصول مطالبات فروش برق از شرکت توانیر / جذب سرمایه گذار و شریک در بخش ساختمان

تبدیل به احسن کردن دارایی های املاک و ساختمان های شرکت از جمله سرمایه گذاری در شهرهای پرجمعیت و دارای نرخ رشد قابل قبول

توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن ادامه بررسی ها و عملیات اکتشاف در معدن روی کرمان / سرمایه گذاری و خرید تجهیزات مورد نیاز معدن

وی ادامه داد: افزایش درآمدهای عملیاتی عمدتا ناشی از سود مصوب شرکت بین المللی پارس تجارت به مبلغ 123408 میلیون ریال و سود مصوب شرکت صنایع روی کرمان به مبلغ 138783 میلیون ریال و مبلغ فروش بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه نوین به میزان 419647 میلیون ریال است، که به تبع آن باعث افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بابت بهای خاک روی فروش رفته و بهای تمام شده سهام واگذار شرکت تامین سرمایه نوین گردیده است.

مدیر عامل شرکت تاکید کرد: ساختمان میرداماد از محل فروش 9 میلیون سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان و بخشی از سهام شرکت تامین سرمایه نوین بوده است.

به گفته وی در سال مالی مورد گزارش کلیه سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان و شرکت های زیر مجموعه در شرکت ارگ آذین طی توافقنامه ای به شرکت دانش بنیان فناوری پارس رایزن واگذار گردید.

در ادامه جلسه نیز بازرس قانونی نیز گزارش خود را قرائت کرد و اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی ارائه کرد.

بند ۴ حسابرسی: ھمان طور که در یادداشت توضیحی منعکس است، میزانی از سھم شرکت تامین سرمایه نوین در قبال فروش ساختمان طلائی شرکت به وکالت شرکت رھروان دور اندیش از شرکت پرداخت نوین آرین ( خریدار ساختمان ) اخذ گردیده که تعداد از سھم آن به ارزش 647.419 میلیون ریال از طریق فرابورس فروخته شده است. 

بر این اساس درآمد آن نیز در صورت ھای مالی افشاء گردیده است و این مهم به مبلغ 727.207 میلیون ریال ( به مبلغ دفتری ) به شرکت بین المللی پارس تجارت چابھار انتقال یافته که به موجب مدارک ارائه شده از جمله فرم ھای درخواست تسویه وجه خارج از پایاپای و صورت گردش کارگزاری تامین سرمایه نوین، این سھام به مبلغ 255.337 میلیون ریال در فرابورس به شرکت بین المللی پارس تجارت انتقال و متعاقبا توسط شرکت اخیر از طریق فرابورس با نرخ متوسط ھر سھم 578.2 ریال به فروش رسیده است. 

لازم به ذکر است، سود حاصل از آن هم در صورت ھای مالی تلفیقی افشاء گردیده است. گفتنی است، در تاریخ 1398.6.25 به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت بین المللی پارس تجارت سود سھام شرکت مذکور به مبلغ 408.123 میلیون ریال بابت عملکرد سه ماھه منتھی به تاریخ 31 خرداد ماه 1398 شامل بخشی از سود سھام حاصل از فروش شرکت تامین سرمایه نوین تقسیم گردیده و در صورت ھای مالی شرکت اصلی منعکس شده است. 

با توجه به مراتب مذکور و مستندات ارائه شده دلیل واگذاری سھام تامین سرمایه نوین به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در مدارک ارائه شده از شرکت اصلی به شرکت فرعی برای این موسسه مشخص نمی باشد، که در صورت اصلاح حساب ھای فیمابین با شرکت بین المللی پارس تجارت ( فرعی ) و سود سھام شرکت اصلی ( در صورت ھای مالی شرکت اصلی ) افزایش خواھند یافت. 

پاسخ: دستور پیگیری داده شد. / بند ۵ نیز به شرح زیر است، که پگیری های آن در حال انجام است. 

بند ۵ حسابرسی: پاسخ تاییدیه ھای درخواستی بابت مطالبات از شرکت فریکو جمعا به مبلغ 967.18 میلیون ریال ( عمدتا بابت وجه التزام ناشی از اجرای کامل مفاد قرارداد و مالیات نقل و انتقال جھت آزادسازی ساختمان ) دریافتنگردیده است. لذا تعیین آثار ناشی از اخذ پاسخ تاییدیه درخواستی مذکور بر صورت ھای مالی امکان پذیر نمی باشد.

به گزارش خبرنگار بورس 24، در نهایت اشخاص حقیقی این شرکت را تسخیر کردند و ترکیب هیئت مدیره شرکت تغییر کرد. سود هر سهم هم ۱۷۰ ریال تقسیم شد.

تکمیلی:  

خبرهایی مهم از جنس مجمع کرمان: 

اعضای هیئت مدیره جدید این مجموعه بدین شرح اند: 

ساختمان ایران، عمران سامان، توسعه بازار کیمیا، مهر مهاجر و صندوق پژوهش ایده آل. 

شرکت توسعه عمران کرمان، (کرمان) یک زیر مجموعه خود به نام روی کرمان را به زودی به بورس وارد می کند 

در مجمع این شرکت همچنین مصوب شد، تا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و انباشته را در دستور کار قرار بگیرد.