اشخاص حقیقی آمدند. امروز در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران استان کرمان، شاهد بودیم، که...