بعد از سرمای تابستانی در بازار خرید و فروش خانه های شهر تهران، دمای پاییزی در بازار مسکن جنوب شهر بیشتر از مناطق شمال شهر بالا رفته است... ماه گذشته طبق اعلام بانک مرکزی حجم معاملات خرید و فروش مسکن در تهران ٢٠ درصد افزایش پیدا کرد و بیش از ٣ هزار واحد مسکونی در شهر تهران فروش رفت. اما در مناطق جنوبی شهر میزان فروش خانه در ماه مهر نسبت به ماه شهریور ٢۶ درصد افزایش پیدا کرد که بیشتر از رشد میانگین معاملات کل شهر است...

بورس 24 : بعد از سرمای تابستانی در بازار خرید و فروش خانه های شهر تهران، دمای پاییزی در بازار مسکن جنوب شهر بیشتر از مناطق شمال شهر بالا رفته است.

ماه گذشته طبق اعلام بانک مرکزی حجم معاملات خرید و فروش مسکن در تهران 20 درصد افزایش پیدا کرد و بیش از 3 هزار واحد مسکونی در شهر تهران فروش رفت. اما در مناطق جنوبی شهر میزان فروش خانه در ماه مهر نسبت به ماه شهریور 26 درصد افزایش پیدا کرد که بیشتر از رشد میانگین معاملات کل شهر است. در مناطق شمالی شهر تهران یعنی مناطق یک تا سه برعکس مناطق نیمه جنوبی شهر، خرید و فروش خانه ها از رشد کمتر برخوردار بوده است.

در این سه منطقه ماه گذشته حجم معاملات خرید مسکن 19 درصد رشد کرد و مثلاً در منطقه یک تهران تعداد خانه های فروش رفته نسبت به شهریور تنها 12 درصد افزایش یافت.

رشد بیشتر فروش خانه در جنوب تهران بخاطر تفاوت قیمت ها بین شمال و جنوب تهران است.

قیمت مسکن در جنوب تهران یک سوم شمال شهر است. (فاصله مترمربعی 5 تا 6 میلیون با قیمت های بالای 15 تا 20 میلیون تومان در نقاط شمالی شهر).