به گزارش بورس٢۴، شرکت ذوب روی اصفهان از شرکت های زیر مجموعه باما به عنوان دویست و چهارمین نماد در بازار فرابورس درج نماد شد