مدیر عامل: در حوزه گردشگری ورود کردیم او گفت: یک بازار تجاری نیز مجموعه در کرمان دارد و به زودی فروش واحد های تجاری این بازار شروع خواهد شد...