بدهی داشتیم میزان چغندر کشت شده کاهش شدیدی داشت. به دلیل خشکسالی های اخیر استان خراسان. این سخن را مدیر عامل قند تربت جام در مجمع گفت و در ادامه بیان داشت...