به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارتن ایران اعلام داشت در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ یک باب ملک تجاری ( همکف و زیر زمین ) به مساحت ١٢۶ مترمربع واقع در شهرستان رباط کریم - بازار مبل وهن آباد از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید .