به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ٧ ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود ٧۴٣۶میلیارد تومان فروش داشته است که ۶٩درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است .فروش مهر ماه ١٠٢٣میلیارد تومان می باشد.