به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت افق کوروش در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ مبلغ ۴۴٧٩میلیارد تومان فروش داشته است که حدود٧٢درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.فروش مهر ماه ٧۵١میلیارد تومان می باشد.