به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فرابورس ایران در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از خدمات خود ٨٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١۶ میلیارد تومان آن مربوط به مهر ماه می باشد. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۴١ درصد رشد داشته است.