مجمع شرکت هپکو به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره امروز برگزار شد اما این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره را به ١٨ آبان موکول کرد.

بورس 24: مجمع شرکت هپکو به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره امروز برگزار شد اما این مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره را به 18 آبان موکول کرد.

در این مجمع نماینده سازمان خصوصی سازی گفت: مشتری دیگری فعلا با شرایط اعلام شده، وجود ندارد.

نماینده سازمان خصوصی سازی گفت: این سهام فعلا در اختیار خصوصی سازی است تا هیات واگذاری در مورد آن تصمیم بگیرد، به هر حال خصوصی سازی نمی تواند شرکت داری کند.

احمد پور سهامدار عمده هپکو هم گفت: سهام هیدرو اطلس به دولت واگذار شد.

خبر تکمیلی...

مجمع  شرکت تجهیزات سنگین هپکو با حضور 61 درصد سهامداران تشکیل شد.

اسداله احمد پور، رئیس  هیات مدیره  شرکت هپکو گفت: مجوز انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران  انجام شد، در نتیجه  این شرکت به خصوصی سازی واگذار گردید.

وی گفت: این سهام فعلا در اختیار خصوصی سازی است تا هیات واگذاری در مورد آن تصمیم بگیرد، به هر حال خصوصی سازی نمیتواند شرکت داری کند.

احمد پور اشاره کرد: در حال حاضر با شرایط موجود مشتری برای خرید مراجعه نکرده و به همین دلیل تا زمان واگذاری کارهای شرکت به صورت  عملیاتی  از سوی ما انجام می شود.

نوروزی نماینده سازمان خصوصی سازی نیز گفت : مشتری دیگری فعلا با شرایط اعلام شده،  وجود ندارد.این سهام فعلا در اختیار خصوصی سازی است تا هیات واگذاری در مورد آن تصمیم بگیرد.

در پایان انتخاب اعضای هیات مدیره به ۱۸ آبان موکول شد.