به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چادرملو با گزارش مناسبی در مهر ماه همراه و توانست فروش ۶٢٨ میلیاردی را در این ماه به ثبت برساند گفتنی است، جمع فروش ٧ ماهه شرکت به بیش از ۵۵٩٧ میلیارد رسیده و از نکات مهم این گزارش رشد قیمت فروش گندله و کنسانتره در مهر ماه به نسبت متوسط ۶ ماهه قبل می باشد