به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت آلومینیوم ایران در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨حدود٢٠۴٢میلیارد تومان فروش داشته است که ٣٧۴میلیارد تومان متعلق به مهرماه می باشد.فروش دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵٠درصد رشد داشته است.