به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پتروشیمی جم در ٧ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨حدود٧٩٧٢میلیارد تومان فروش داشته است که ١٠٩۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به مهرماه می باشد.فروش دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود٨۴درصد رشد داشته است.