به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سایپا در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٧۴٣٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١۶٩٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش مهر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٧ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۵ درصد رشد داشته است.