به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیشه و گاز در ٧ماهه منتهی به مهر ٩٨ حدود٩١میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه قبل ۶۵درصد رشد داشته است .فروش مهر ماه حدود ١٣میلیارد تومان بود.