به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،افق کوروش در گزارش تفسیری اعلام نمود،فروش ماهانه این شرکت از ١٩۵میلیارد ریال در فروردین ٩۴ به ٧٩۴١میلیارد ریال در شهریور٩٨ رسیده است که افزایش تعداد فروشگاه ها و هدف گذاری متوسط فروش متناسب با شرایط انواع فروشگاه های تازه افتتاح شده منجر به افزایش فروش در هر دوره شده است.مدیریت شرکت در نظر دارد در سال به طور متوسط ٣٠٠فروشگاه به تعداد فروشگاه ها اضافه کند.