به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش تفسیری اعلام نمود،مجموع درآمدهای این شرکت برای ۶ماهه منتهی به اسفند ٩٨ حدود٨١۵٨میلیارد تومان برآورد شده است حال آنکه بهای تمام شده درآمد ها نیز ۵۵۵۵میلیارد تومان پیش بینی شده است.هدف گذاری هزینه های عمومی و فروش برای ۶ماهه جاری ۵٠٠میلیارد تومان می باشد.