به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ١۶١٩ ریال سود محقق کرد. افق در مدت مشابه سال قبل ٩١٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٧٧ درصدی سود در ۶ ماهه سال ٩٨ نسبت به مدت مشابه قبل را می توان ناشی از رشد ٧٣ درصدی درآمدهای عملیاتی و ٢٢١ درصدی سایر درآمدها دانست.