به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ مبلغ ۵۴٣ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵٠درصد افزایش داشته است.عامل اصلی افزایش سود در این دوره افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان ٧٠درصد می باشد.