به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سایپا در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٨ برای هر سهم ٨٨٠ ریال زیان محقق کرد. سایپا در مدت مشابه سال قبل ۵٧۴ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. گفتنی است درآمدهای عملیاتی این شرکت در مدت ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل ٨ درصد افزایش داشته است.