به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرابورس ایران از افزایش پیش بینی درآمدهای عملیاتی سال ١٣٩٨ از مبلغ ٨۶۶,٠۵٣ میلیون ریال به مبلغ ١,١٠٨,٠١٧ میلیون ریال خبر داد.