همانطور که در مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه هلدینگ خلیج فارس صحبت شده، مجمع فوق العاده این هلدینگ ظرف یک ماه آینده تشکیل خواهد شد.