به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بین المللی ساروج بوشهر افزایش سرمایه ۴٩ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.